17.07.2007

C Programları hakkında bir kaç örnekler

1) 1'den 20'ye kadar sayıların yanına karelerini ve küplerini yazdıracan
2) Klavyeden girilen kelime ekrana 20 kez yazdıracak program
3)
100'den 500'e kadar sayılarda 5'e tam bölünen sayıları ekrana yazdır
4)
1 den 10 a kadar sayıların faktoriyellerini yazdıran prg
5) 1 den 20 ye kadar sayıları yazdır yanlarýnada deðer kadar * yazdıran prg
6)
1
12 123 şeklinde 12345 yazdır
7) 2 sayı gir bu 2 sayı arasındaki sayıların toplamını yazdıran prg
8) Bolu kelimesini V seklinde yazdıran prg
9) Girilen 2 tarih arasında kaç gün geçtiğini bulan prg
10)
Girilen 10 sayıdan kac tanesinin pozitif, kaç tanesinin negatif olduðunu bulan prg
11)
4 işlem programı
Bana Bu Soruları "Turgay" verdiği için Teşekkür Ederim.
1)--------------------------------------------------------------
#include "stdio.h"
#include <conio.h>
main()
{
printf("n");
printf("Sayit Karesit Küpün");
printf("-------------------------n");
for(int i,x=1; x<21; x++)
printf("%-3dt %dt %dn",x,x*x,x*x*x);
printf("n");
printf("birden 20'ye kadar sayıların karesi ve küpünü hesaplayın programdır.n");
getch();
}

2)--------------------------------------------------------------
#include "stdio.h"
#include <conio.h>
main()
{
char kelime[20];
printf("n");
printf("Klavyeden bir kelime giriniz:n");
scanf("%s",&kelime);
int clrscr();

printf("-------------------------n");
for(int x=1; x<21; x++)
printf("%3dt%sn",x,kelime);
printf("n");
printf("birden 20'ye kadar girilen kelime ekrana yaztı.");
getch();
}

3)---------------------------------------------------------------
#include "stdio.h"
#include <conio.h>
main()
{
int x=100;
printf("n");
printf("100 ile 500 arasındaki 5 ile bölen sayılar bulundır.n");
printf("----------------------------------------------------n");
do
{
if (x % 5==0) printf("%dt",x);
//ayrıntıyı olarak soru yazmadığın için bu çok yöntemden bir tanesidir.
x++;
}
while (x<501);
printf("nn");
printf("Çıkmak için klavyeden tuşa basın");
getch();
}

4)----------------------------------------------------------------
#include "stdio.h"
#include <conio.h>
main()
{
long int x;
int i;
printf("n");
printf("1 den 10 a kadar sayıların faktoriyellerini yazdıran prgn");
printf("----------------------------------------------------n");
for(i=1 ; i<11 ; i++)
x*=i;
printf("Sonuç=%ld",x);
printf("nn");
printf("Çıkmak için klavyeden tuşa basın");
getch();
}

5)----------------------------------------------------------------
#include "stdio.h"
#include <conio.h>
main()
{
int x,i,n;
printf("n");
printf("20 tane yıldız alt alt artışık olarak sıranalmıştı.n");
printf("----------------------------------------------------nn");
for(i=1 ; i<21 ; i++)
{
n=1;
printf("%dt",i);
do
{
printf("*");
n++;
}while ( n<=i);
printf("n");
}
printf("nn");
printf("Çıkmak için klavyeden tuşa basın");
getch();
}

6)-----------------------------------------------------------------
#include "stdio.h"
#include <conio.h>
main()
{
int x,i,n;
printf("n");
printf("20 tane yıldız alt alt artışık olarak sıranalmıştı.n");
printf("----------------------------------------------------n");
for(i=1 ; i<10 ; i++)
{
n=1;
printf("%dt",i);
do
{
printf("%d",n);
n++;
}while ( n<=i);
printf("n");
}
printf("nn");
printf("Çıkmak için klavyeden tuşa basın");
getch();
}

7)----------------------------------------------------------------
#include "stdio.h"
#include <conio.h>
main()
{
int say1,say2,topl,n;
printf("n");
printf("Girilen iki sayıların arsındaki sayılarınlarının toplamlarını alan programla.nn");
printf("Birinci sayıları giriniz:");scanf("%d",&say1);
printf("İkinci sayıları giriniz:");scanf("%d",&say2);
if(say2<say1)
{
n=say2;
say2=say1;
say1=n;
}
topl=0;
do
{
topl+=say1;
say1++;
} while(say1<=say2);
printf("nSonuc=%d",topl);
printf("nn");
printf("Çıkmak için klavyeden tuşa basın");
getch();
}

8)----------------------------------------------------------------
#include "stdio.h"
#include <conio.h>
#define bolu "BOLU"
main()
{
int n,i,x;
x=5;\v satır sayısı x degeri değiştirmek yeterlidir.
printf("n");
for (n=0;n<x;n++)
{
for(i=1;i<=n*2;i++)
printf(" ");
printf("%s",bolu);

for(i=1;i<=(x-n-1)*4; i++)
printf(" ");
printf("%s",bolu);
printf("n");
}
for (i=0;i<n*2;i++)
printf(" ");
printf("%snn",bolu);
printf("Sonlandırmak için Tuşa başınız");

getch();
}

9)----------------------------------------------------------------
#include "stdio.h"
#include <conio.h>
#include <time.h>
main()
{
int gun1,ay1,yil1,gun2,ay2,yil2,gun;
printf("Girilern Tarih arasısı kaç gün olduğunu Bulan programnn");

printf("Eski Tarihi Giriniz------------------???n");
do
{
printf("Gün= ");scanf("%d",&gun1);
if ((gun1<1)||(gun1>31)) {printf("Günü dogru Girmediniz için Tarih yeniden yazınınnn"); continue;}
printf("Ay = ");scanf("%d",&ay1);
if ((ay1<1)||(ay1>12)) {printf("Ayı dogru Girmediniz için Tarih yeniden yazınınnn"); continue;}
printf("Yıl= ");scanf("%d",&yil1);
if ((yil1<0)||(yil1>2008)) { printf("Yıl 0 ile 2008 arasında olamalıdır. Bu için tarih yeniden giriniznn");continue;}
} while ((gun1<1)||(gun1>31)||(ay1<1)||(ay1>12)||(yil1<0)||(yil1>2008));
printf("Tarih Doğru Girdiniznn");

printf("nYeni Tarihi Giriniz------------------???n");
do
{
printf("Gün= ");scanf("%d",&gun2);
if ((gun2<1)||(gun2>31)) {printf("Günü dogru Girmediniz için Tarih yeniden yazınınnn"); continue;}
printf("Ay = ");scanf("%d",&ay2);
if ((ay2<1)||(ay2>12)) {printf("Ayı dogru Girmediniz için Tarih yeniden yazınınnn"); continue;}
printf("Yil= ");scanf("%d",&yil2);
if ((yil2<0)||(yil2>2008)) {printf("Yıl 0 ile 2008 arasında olamalıdır. Bu için tarih yeniden giriniznn"); continue;}
} while ((gun2<1)||(gun2>31)||(ay2<1)||(ay2>12)||(yil2<0)||(yil2>2008));
printf("Tarih Doğru Girdiniznn");

printf("n%3d.%2d.%4d ile %3d.%2d.%4d arasında kaç ",gun1,ay1,yil1,gun2,ay2,yil2);
gun=(yil2-yil1-1)*365+
getch();
*****eksiktir.*****

10)----------------------------------------------------------------
#include "stdio.h"
#include <conio.h>
main()
{
int sayi,ps=0,ns=0;
printf("girilen 10 Sayının kaç tane pozitif kaç Tane negatif olan sayısı bulunan prog.n");
for(int n=1;n<11;n++)
{
printf("%2d. Sayı Giriniz: ",n);scanf("%d",&sayi);
if (sayi<0) ps++;
if(sayi>0) ns++;
}
printf("n Negatif sayı %d tane var.n Pozitif Sayı %d tane var.",ns,ps);
getch();

}

11)----------------------------------------------------------------
#include "stdio.h"
#include <conio.h>
main()
{
float s1,s2;
char i='+';
printf("Girilen işamlere göre dört işlem yapan programn");
printf("----------------------------------------------n");
printf("Birinci Sayıyı Giriniz: ");scanf("%f",&s1);
printf("İkinci Sayıyı Giriniz: ");scanf("%f",&s2);
printf("İşlem için '*', '/', '+', '-' şunlardan biriniz Giriniz: ");
i=getche();
printf("na");
if (i=='*') printf("Sonuc= %8.3f",s1*s2);
if (i=='/')
if(s2==0.0)
if(s1==0.0)
printf("Sonuc tanımızdır");
else
printf("Sonuc sonsuzdur ");
else
printf("Sonuc=%8.3f",s1/s2);
if(i=='+') printf("Sonuc= %8.3f",s1+s2);
if(i=='-') printf("Sonuc= %8.3f",s1-s2);
getch();
}

Hiç yorum yok: